REPARACJE WOJENNE. "Ocena stanowiska niemieckiego w sprawie stanowiska rządu PRL z 1953 roku w świetle dokumentów będących w dyspozycji rządu NRF"

freeimages.com
freeimages.com

Niniejsza ekspertyza została sporządzona na zlecenie Biura Ekspertyz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2004 r. Termin wykonania ekspertyzy ustalono na dzień 6 grudnia 2004 r.

CZYTAJ TAKŻE: Prawnicy: „Tezy do stanowiska doktryny polskiej w sprawie uznania deklaracji z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych za nieobowiązującą”

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanowiska niemieckiego w sprawie stanowiska rządu PRL z 1953 roku w świetle dokumentów będących w dyspozycji rządu NRF

SPIS TREŚCI*

I. Zastrzeżenia

II. Wprowadzenie

III. Dokumenty

 1. Dokumenty z archiwum MSZ NRD

 2. Artykuły z „Neues Deutschland“

 3. Dokumenty z archiwum MSZ RFN

 4. Druki Bundestagu

IV. Ocena dokumentów

 1. Dokumenty dotyczące 1953 roku

 2. Dokumenty dotyczące 1970 roku

 3. Dokumenty dotyczące 1990 roku

V. Wnioski

I. Zastrzeżenia

 1. Ze względu na ogólne sformułowanie tematu i jednoczesną obszerność merytoryczną zagadnienia, zmuszony byłem do samodzielnego określenia kluczowych zagadnień i przyjęcia zakresu niniejszej ekspertyzy.

 2. Ze względu na krótki termin sporządzenia niniejszej ekspertyzy oraz obszerność zagadnienia, w opracowaniu zostały ujęte zasadnicze wątki problemu.

 3. Ze względu na wielość aspektów tematyki reparacji wojennych, niektóre z poruszonych w ekspertyzie kwestii wymagają dokładniejszego zbadania w postaci dodatkowej, samodzielnej ekspertyzy.

II. Wprowadzenie

W archiwum ministerstwa spraw zagranicznych NRD znajduje się 17 stron dotyczących bezpośrednio Oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. odnośnie zrzeczenia się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty reparacji na rzecz Polski. Archiwum to zostało przejęte po zjednoczeniu Niemiec przez archiwum MSZ RFN. W archiwum ministerstwa spraw zagranicznych RFN znajdują się odpowiednie dokumenty dopiero od końca lat 60-tych XX wieku. Powodem było przygotowywanie podpisania układu pomiędzy rządem PRL-RFN o normalizacji stosunków z dnia 7 grudnia 1970 r.

III. Dokumenty

 1. Dokumenty z archiwum MSZ NRD

Strony od 1 do 4, sprawozdanie misji dyplomatycznej NRD w Warszawie z dnia 24 września 1953 roku dla członka Komitetu Centralnego SED tow. Florin, dotyczące reakcji prasy polskiej na Oświadczenie PRL z 23 sierpnia 1953 roku (załącznik nr 1).

Strony 5 do 7, sprawozdanie misji dyplomatycznej NRD w Warszawie z dnia 15 września 1953 roku, skierowane do MSZ NRD, dotyczące reakcji prasy polskiej na Oświadczenie PRL z 23 sierpnia 1953 roku (załącznik nr 2). Strona 9, Oświadczenie rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku w przekładzie na język niemiecki, cytowane przez niemiecką agencję prasową ADN (załącznik nr 3). Strony 10 do 13, teksty Oświadczenia rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku w przekładzie na język niemiecki (załącznik nr 4). Strony 14 do 15, komunikaty dotyczące Oświadczenia rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku, podane przez PAP w języku angielskim (załącznik nr 5). Strony 16 do 17, tekst Oświadczenia rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku, z nagłówkiem w języku niemieckim a pozostałą częścią w języku polskim (załącznik nr 6).

 1. Artykuły z „Neues Deutschland“

Wydanie „Neues Deutschland“ z dnia 22 sierpnia 1953 roku (załącznik nr 7).

Wydanie „Neues Deutschland“ z dnia 26 sierpnia 1953 roku (załącznik nr 8).

Wydanie „Neues Deutschland“ z dnia 30 sierpnia 1953 roku (załącznik nr 9).

 1. Dokumenty z archiwum MSZ RFN

Ekspertyza Wydziału Prawnego (V2) MSZ RFN z dnia 4 lutego 1970 roku, odnośnie problematyki zadośćuczynienia w stosunkach polsko-niemieckich (załącznik nr 10).

Ekspertyza Wydziału Prawnego (V7) MSZ RFN z dnia 16 kwietnia 1970 roku, odnośnie problematyki reparacji w stosunkach polsko-niemieckich (załącznik nr 11).

Projekt układu pomiędzy rządem PRL-RFN o normalizacji stosunków z dnia 22 kwietnia 1970 roku (załącznik nr 12).

Projekt odpowiedzi na zapytanie posła Haase z dnia 19 maja 1970 roku (załącznik nr 13).

Stanowisko podreferatu II A 5 (Wydział Polityczny MSZ RFN) w sprawie rozmów polsko – niemieckich z dnia 27 maja 1970 roku (załącznik nr 14). Projekt układu pomiędzy rządem PRL-RFN o normalizacji stosunków z dnia 10 czerwca 1970 roku (załącznik nr 15).

Uwagi skierowane do Sekretarza Stanu MSZ RFN, dotyczące rozmów polsko – niemieckich z dnia 21 października 1970 roku (załącznik nr 16). Stanowisko Wydziału Politycznego do Wydziału Prawnego MSZ RFN, dotyczące konsekwencji prawno majątkowych układu pomiędzy rządem PRLRFN z dnia 23 października 1970 roku (załącznik nr 17).

Uwagi z dnia 26 października 1970 roku skierowane do Ministra MSZ w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu i Bundesratu mającego się odbyć w dniu 28 października 1970 roku, dotyczącego stanu stosunków polsko – niemieckich (załącznik nr 18). Informacja MSZ RFN z dnia 24 listopada 1970 roku skierowana do wszystkich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych RFN jak i jednostek roboczych w MSZ, po parafowaniu w dniu 18 listopada 1970 roku układu pomiędzy rządem PRL-RFN o normalizacji stosunków (załącznik nr 19).

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1234
następna strona »

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...