Mularczyk do prezesa IPN: Apeluję o powstrzymanie się od działań! Są sprzeczne z wolą ustawodawcy, z dobrym obyczajem i etyką urzędniczą

Fot. YouTube
Fot. YouTube

Reasumując działania Pana, jako ustępującego prezesa mogą być zakwalifikowane, jako sprzeczne nie tylko z ustawą nowelizującą, ale także z dobrym obyczajem obowiązującym w instytucjach państwowych i obowiązującym urzędnika państwowego

— pisze poseł Arkadiusz Mularczyk w liście otwartym do p.o. prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Łukasza Kamińskiego.

Poniżej pełna treść listu:

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z informacjami o zamiarze podjęcia przez Pana, jako ustępującego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej czynności mających na celu wprowadzenie w Instytucie Pamięci Narodowej zmian organizacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (znaną dalej ustawą nowelizującą) oraz wprowadzaniu istotnych zmian zasad zatrudniania na stanowiskach kierowniczych, jako jeden z autorów nowelizacji ustawy o IPN zwracam się do Pana z publicznym apelem o powstrzymanie się od tych działań.

Z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. z dniem 16 czerwca 2016 r. kadencja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wygasa. Ustępujący prezes pełni jednak swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego prezesa. Zgodnie z intencją ustawodawcy pełnienie obowiązków w tym przejściowym okresie przez ustępującego prezesa powinno polegać jedynie na podejmowaniu czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Instytutu Pamięci i bieżącym administrowaniu w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań ustawowych Instytutu do czasu powołania nowych władz. Nie jest zadaniem ustępującego prezesa organizowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych dokonanych ustawą nowelizującą, gdyż zgodnie z ustawą nowelizującą wymaga to podjęcia czynności prawnych przez nowo powołane Kolegium Instytutu Pamięci oraz nowo wybranego prezesa.

Wdrożenie zmian organizacyjnych polegających na dostosowaniu struktury organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej do przepisów ustawy nowelizującej wymaga zmiany statutu Instytutu Pamięci. Od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej organizację Instytutu Pamięci w zakresie nieuregulowanym ustawą określa statut nadany przez Prezesa Instytutu Pamięci (art. 8 ust. 3 ustawy o IPN w wersji znowelizowanej). Kolegium Instytutu Pamięci, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy o IPN w wersji znowelizowanej, zajmuje stanowisko w sprawach ważnych dla Instytutu Pamięci. Nie pozostawia wątpliwości, iż sprawą ważną dla Instytutu Pamięci jest nadanie mu statutu przez Prezesa, jego projekt winien, więc być przedstawiony Kolegium w celu umożliwienia zajęcia stanowiska, co będzie możliwe dopiero po wyłonieniu Kolegium w trybie przewidzianym ustawą.

Podjęcie, więc działań zmierzających do wprowadzenia przez ustępującego prezesa nowego statutu bez możliwości zajęcia stanowiska przez Kolegium, co do jego treści, stanowi działanie niezgodne z celem ustawy nowelizującej oraz zamiarem ustawodawcy.

12
następna strona »
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...