Antoni Szymański Ideologiczne aspekty kampanii Białej Wstążeczki

Od wczoraj trwa w całym kraju kampania Biała Wstążeczka dotycząca problemu przemocy wobec kobiet. To bez wątpienia istotny problem, który należy odpowiedzialnie rozwiązywać, tak by relacje pomiędzy ludźmi jak najrzadziej były nacechowane wrogością czy różnego rodzaju przemocą.

Niestety kampania podlana jest zupełnie niepotrzebnie ideologicznym sosem wskazując, że chodzi w niej o przemoc ze względu na płeć. W tym kontekście sugeruje się, że przemoc dotyka niemal wyłącznie kobiet, a jej sprawcami są mężczyźni. Pomija ona przemoc wobec dzieci i mężczyn. Jest to sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zobowiązuje do przeciwdziałania przemocy bez względu na płeć i wiek ofiar. Byłoby to uzasadnione tylko w tym przypadku, gdyby przemoc miała miejsce w nieproporcjonalnie większym stopniu wobec kobiet niż wobec dzieci czy mężczyzn. Tak jednak w Polsce nie jest. Wskazują na to rezultaty badań przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2012 r. i we wcześniejszych latach.

Oto kilka cytatów badań z 2012 r., które pokazują rzeczywistość w tym zakresie:

„Co dziewiąta kobieta (11%) i co dziesiąty mężczyzna (10%) żyjący w stałych związkach doświadczali przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, a co piąty mężczyzna (20%) i co szósta kobieta (16%) byli przez nich psychicznie dręczeni. Uwzględniając obie formy przemocy można stwierdzić, że równie często doświadczały ich kobiety (21%, jak i mężczyźni (22%) (s.7).

„Jeśli chodzi o płeć osób przyznających się do rękoczynów, nie widać znaczących różnic. Kobiety nawet częściej niż mężczyźni przyznają, że podczas kłótni uderzyły partnera (12% wobec 10%)”(s.4).

„Mężczyźni niemal równie często jak kobiety deklarują, że byli uderzeni przez partnerkę, jednak kobiety częściej przyznają, że były bite wielokrotnie (s.4)”

„Mężczyźni częściej niż kobiety skarżą się, że doświadczali wyzwisk ograniczania kontaktów z rodziną i znajomymi. Natomiast kobiety nieco częściej twierdzą, że ich partnerzy poniżają je i wyśmiewają.” (s.6).

W podsumowaniu badań stwierdza się też:

”warto zwrócić uwagę na fakt, że oceny aktów przemocy domowej różnią się w zależności od płci ofiary. Silny sprzeciw wobec użycia siły w stosunku do kobiet i łagodniejsze ocenianie kobiet, które uderzyły partnera świadczą o zakorzenionych stereotypach, według których kobieta powinna być bardziej chroniona przed aktami agresji, a mężczyzna nigdy nie występuje w roli ofiary przemocy domowej.” (s.12). http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF).

——————————————————————————————————-

Książka którą warto przeczytać!

Rozwiązywanie Konfliktów Poprzez Porozumienie Bez Przemocy”