Środowisko medyczne Świętej Rodziny wyraża poparcie dla prof. Bogdana Chazana

fot. szpitalmadalinskiego.pl
fot. szpitalmadalinskiego.pl

Jesteśmy zbudowani lekarską postawą Pana prof. Bogdana Chazana, Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Odmowa zabicia chorego dziecka w łonie matki umacnia nas, pracowników służby zdrowia w trudnych decyzjach. Publiczne oskarżanie i zniesławianie lekarza za postępowanie zgodne z Przysięgą Lekarską, Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz własnym sumieniem jest oburzające i niszczy zaufanie pacjentów do naszego zawodu.

Atak medialny na prof. Chazana, specjalistę ginekologii i położnictwa odbieramy jako atak na nas wszystkich, próbę obniżania prestiżu naszego zawodu oraz chęć zastąpienia etyki lekarskiej nieludzką procedurą prawną.

Zarzucanie Panu Profesorowi braku udzielenia pomocy lekarskiej pacjentce, uważamy za niezgodne z prawdą i bezpodstawne wobec propozycji długofalowej, profesjonalnej i kompleksowej formy pomocy, zgodnie z art. 30 Kodeksu Etyki Lekarskiej, jaką oferował Profesor matce i jej dziecku. Zdumiewa, że lekarza, powołanego do ochrony życia każdego pacjenta, prawo polskie zobowiązuje do szukania zabójcy dziecka a zabijanie nazywa świadczeniem medycznym! Składaliśmy tak jak Profesor Chazan Przyrzeczenie Lekarskie chcąc „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu” i „strzec godności stanu lekarskiego”. Nie zgadzamy się aby aborcję nazywać świadczeniem zdrowotnym. W Polsce „Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej”(Ustawa z 7-01-1993 r. art. 1)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w grudniu 2013 r. podkreśla, że lekarz ma prawo do odmowy podejmowania działań, które są niezgodne z jego sumieniem. Zapewniają mu to: art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie prawa do klauzuli sumienia z października 2010 r. Zapis w Ustawie o zawodzie lekarza dotyczący stosowania klauzuli sumienia (art. 39) jest niestety wewnętrznie sprzeczny. Pozwala lekarzowi powstrzymać się od wykonania świadczeń niezgodnych z sumieniem i mówi, że „ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej”. Taki zapis praktycznie uniemożliwia korzystanie z klauzuli sumienia. Nadzieję budzi fakt, że Naczelna Rada Lekarska, 21 lutego br. zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza (tzw. klauzula sumienia) jako niezgodny z zasadą wolności sumienia sformułowaną w Konstytucji RP oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Wyrażamy uznanie i poparcie dla postawy prof. Chazana, który od wielu lat jest dla nas realnym wzorem etycznego działania dla dobra pacjentów. Jest przykładem właściwego korzystania z klauzuli sumienia, pomimo sprzecznych nakazów prawa. Mamy nadzieję, że w Polsce będzie przestrzegana rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy: „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” mówiąca, że „Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji.”

Podpisaliśmy podobnie jak prof. Chazan zaproponowaną przez dr Wandę Półtawską Deklarację Wiary ponieważ wspiera ona zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej oparte o ogólne normy etyczne i prawa człowieka. Atak na Profesora potwierdza, że nagląca jest potrzeba „przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji”, że potrzeba lekarzy którzy chcą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz przeciwdziałać cierpieniu według najlepszej wiedzy.

Mamy nadzieję, że odważna postawa Profesora Chazana przyczyni się do zmiany sprzecznych nakazów prawa tak, aby każdy lekarz mógł działać zgodne z Etyką Lekarską i miał rzeczywistą możliwość korzystania z zagwarantowanej prawem Klauzuli sumienia.

Dziękujemy Panie Profesorze za świadectwo życia wiarą w codziennym życiu zawodowym lekarza.

W imieniu wielu specjalistów lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów ze Środowiska Medycznego Świętej Rodziny przy parafii św. Rodziny na warszawskim Zaciszu:

1. lek. med. Grażyna Rybak, specjalista chorób dzieci 2. lek. med. Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych 3. mgr położnictwa Małgorzata Babińska 4. lek. med. Ewa Obertyńska-Romanowska. specjalista położnictwa i chorób kobiecych 5. Dagmara Chodkowska, przedstawiciel farmaceutyczny 6. lek. med. Iwona Daniluk, specjalista hematologii i onkologii dziecięcej 7. mgr farmacji Barbara Belcarz 8. lek. med Ewa Lech–Szymerska, specjalista chorób wewnętrznych 9. lek. Med. Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych, onkolog 10. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista chorób dziecięcych, neonatolog

Warszawa-Zacisze, przy Parafii Św. Rodziny, ul Rozwadowska 9/11 http://www.srodowiskomedyczne.pl/

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...