Jest rozwiązanie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Posłowie Kukiz'15 i PiS złożyli projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

Kadencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasa w 60 dniu od dnia jej wejścia w życie

— czytamy w projekcie o zmianie Konstytucji złożonym przez grupę posłów PiS i Kukiz‘15. Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia.

Projekt ten zakłada m.in., że Sąd Najwyższy orzeka w kwestii zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; sędziowie TK są wybierani większością 2/3 w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana); rozszerzenie składu TK do 18 sędziów; Prezesa i Wiceprezesa TK powołuje Prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału.

Najważniejszym zapisem jest jednak ten, który przewiduje wygaszenie kadencji obecnych sędziów.

Na ich miejsce zostaną powołani nowi sędziowie wybrani na zasadach określonych w Konstytucji według jej brzmienia po przyjęciu niniejszej ustawy i w innych właściwych przepisach

— zakłada projekt ustawy. Weszłaby ona w życie w dniu ogłoszenia.

Mając na uwadze doniosłość proponowanych zmian, koniecznym jest wygaszenie mandatów dotychczasowych sędziów i zastąpienie ich nowymi sędziami powołanymi zgodnie z nowym brzmieniem Konstytucji. Niewątpliwie doprowadziłoby to do definitywnego zakończenia toczącego się od początku VIII kadencji Sejmu sporu o Trybunał Konstytucyjny

— czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zanim doszłoby do wygaszenia kadencji, skład Trybunału zostałby zwiększony z 15 do 18 sędziów. W uzasadnieniu napisano, że „wnioskodawca proponuje rozszerzenie składu, aby zakończyć dyskusje dotyczącą trzech sędziów Trybunału wybranych w poprzedniej kadencji”.

Oznacza to, że wybrani 8 października 2015 r. trzej sędziowie (prof. Roman Hauser, dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. Andrzej Jakubecki) zostaną zaprzysiężeni przez Prezydenta RP. Jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. Ponadto wybrani przez Sejm RP 2 grudnia 2015 r. i już zaprzysiężeni sędziowie TK (prof. Henryk Cioch, prof. Lech Morawski, dr hab. Mariusz Muszyński, Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska) zostaną skutecznie przyjęci w skład Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego

— czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowi sędziowie byliby wybierani na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W uzasadnieniu napisano, że „rozwiązanie to zwiększy apolityczność, niezależność i niezawisłość wybranych sędziów”.

Dodatkowo w projekcie zapisano, że „Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.”

Projekt przewiduje, że zgodność ustawy o TK z konstytucją bada Sąd Najwyższy.

Brak takiej regulacji w obecnych przepisach sprawia, iż Trybunał może orzekać we własnej sprawie co jest absolutnie niedopuszczalne i rodzi uzasadnione, poważne obawy dotyczące niezbędnego obiektywizmu i profesjonalizmu w tego typu sprawach. Rzutuje to na społeczne postrzeganie niezawisłości i niezależności sędziów Trybunału

— napisano w uzasadnieniu.

Jak czytamy w dalszej części uzasadnienia projektu, proponowane „rozwiązania doprowadzą z jednej strony do zakończenia toczącego się sporu dzielącego Naród na dwa zwalczające się obozy oraz będą dawały rękojmię, iż podobny spór nie będzie miał miejsca w przyszłości,bez względu na to jaka siła polityczna będzie u władzy”.

TREŚĆ CAŁEGO PROJEKTU

mmil/tvn24.pl/sejm.gov.pl

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...