We wrześniu br. w Genewie, Polska przedstawiła sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka przed Komitetem Praw Dziecka ONZ. Komitet ten przyjmuje dokument zawierający ocenę wdrażania postanowień Konwencji przez dane państwo oraz zalecenia dla niego.

Komitet ten wezwał Polskę do likwidacji „okien życia” w których anonimowo pozostawiane są dzieci po ich urodzeniu się, gdy matki są przekonane, że nie dadzą rady zaopiekować się dzieckiem. Skala tego zjawiska nie jest duża. Wezwanie to jest tak absurdalne, że aż trudno uwierzyć, by mogło być prawdziwe.

Zdaniem Komitetu idea „okien życia” narusza prawo dziecka do tożsamości i tym samym jest niezgodna z Konwencją o prawach dziecka.

Na szczęście sugestie i zalecenia komitetu nie są wiążące dla państw. Jednak w kolejnym sprawozdaniu powinna znaleźć się informacja o realizacji zaleceń.

Bez wątpienia dziecko ma prawo do wiedzy o swojej tożsamości. W tym wypadku jednak chodzi o ratowanie wartości większej, życia dziecka. „Okna życia” powstały jako reakcja na porzucanie niemowląt po ich urodzeniu się,  na skutek czego dzieci najczęściej umierały. Nie można, zatem rezygnować z tej możliwości ze względu na dobro istotne, ale mniejsze, jakim jest ochrona jego tożsamości.

Na marginesie trzeba zauważyć, że Komitet Prawa dziecka ONZ nigdy nie krytykował ONZ za zaangażowanie w promocję aborcji na świecie. To zatem pewna konsekwencja ideowa tego Komitetu, któremu nie przeszkadza aborcja, ale przeszkadzają mu „okna życia”, które życie niemowląt chronią.