Zaczyna się kombinowanie przy okręgach wyborczych? MAC zapowiada nowe granice przed wyborami samorządowymi. Oficjalnie chodzi o prawa mniejszości

Rys. Andrzej Krauze
Rys. Andrzej Krauze

Przed wyborami samorządowymi trzeba wytyczyć granice okręgów wyborczych tak, by łączenie powiatów w okręgi nie naruszało więzi społecznych wyborców z mniejszości narodowych lub etnicznych - mówiono na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych.

Informację przedstawił posłom dyrektor departamentu wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w resorcie administracji i cyfryzacji Józef Różański.

Przypomniał on, że nadzór nad prawidłowością podziału na okręgi należy do komisarzy wyborczych, którzy dokonują tego przed każdymi wyborami samorządowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodności wzywają oni właściwe rady i sejmiki do dokonania zmian.

W grudniu ub.r. sejmowa komisja wystosowała do szefa MAC dezyderat w sprawie podziału okręgów wyborczych w wyborach do sejmików wojewódzkich. Podkreślono w nim, że dotychczasowy podział województwa podlaskiego jest nieadekwatny do treści przepisu Kodeksu wyborczego, nakazującego uwzględnianie przy tym podziale więzi społecznych łączących należących do mniejszości narodowych lub etnicznych wyborców zamieszkujących łączone powiaty.

Rezultatem obowiązującego podziału jest znaczne osłabienie pozycji politycznej mniejszości białoruskiej oraz ukraińskiej i zmniejszenie szans na wybór swych przedstawicieli do sejmiku województwa. Sytuacja ta zdaje się nosić znamiona celowego działania zmierzającego do umniejszenia znaczenia wspomnianych mniejszości

- ocenili posłowie w dezyderacie.

Ustosunkowując się do tej kwestii Różański powiedział, że podział województwa podlaskiego na okręgi wyborcze został ustalony przez sejmik województwa przed wyborami samorządowymi w 2010 r., czyli przed wejściem w życie obecnego Kodeksu wyborczego.

Dodał, że minister administracji i cyfryzacji podjął działania mające na celu doprowadzenie do zapewnienia zgodności z prawem podziału województwa podlaskiego na okręgi. W grudniu 2012 r. skierował on w tej sprawie pismo do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, a ten pismo ministra przekazał komisarzowi wyborczemu w Białymstoku.

Różański podkreślił, że o konieczności uwzględnienia zapisów obecnie obowiązującego Kodeksu wyborczego szef MAC przypomniał także marszałkom województw, w tym marszałkowi województwa podlaskiego, w wystąpieniu z października 2013 r.

KL,PAP

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...