Maciej Jakubowski został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - poinformował rzecznik prasowy resortu Grzegorz Łacheta. Jakubowski pełnił funkcję w ministerstwie od kwietnia 2012 r.

Odpowiadał w MEN za strategię zmian systemowych w edukacji i za efektywność finansowania edukacji. Zajmował się również sprawami oświaty polskiej za granicą, współpracą z organizacjami polonijnymi, współpracą międzynarodową, m.in. z organami i instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Odpowiedzialny był także za międzynarodową współpracę młodzieży oraz unijne programy edukacyjne i młodzieżowe. Pełnił nadzór nad Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Był koordynatorem Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

Jakubowski ma 37 lat, jest doktorem nauk ekonomicznych. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz na University of Pittsburgh w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych i Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium w Niemczech. Był również stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute we Florencji we Włoszech.

Od 2008 r. pracował jako analityk w zespole zarządzającym badaniem Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów  PISA przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu.

Brał udział i kierował projektami dotyczącymi edukacji i rynku pracy na zlecenie polskich instytucji rządowych i samorządowych oraz m.in. Banku Światowego, United Nations Development Programme, Global Development Network. Reprezentował Polskę w projekcie OECD "Development of value-added models in education systems". Od 2005 r. pracował w zespole badawczym opracowującym wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest współautorem metody EWD (edukacyjnej wartości dodanej) dla gimnazjów.