Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 roku.


KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu dzisiejszym tj. 23 bm. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wydał Wyrok o sygn. akt  I ACa 156/13 w sprawie o ochronę dóbr osobistych jaką wytoczył Piotr Woyciechowski spółce AGORA S.A. w Warszawie – wydawcy gazety codziennej „Gazeta Wyborcza” oraz portalu internetowego Gazeta.Pl.

Proces został wytoczony przez Piotra Woyciechowskiego w odpowiedzi na pomówienia zawarte w publikacji prasowej opublikowanej w dniu 12 października 2009 r. i zatytułowanej „Kolega Macierewicza trafił do NBP. Będzie doradzał. A co robił wcześniej ?”. Inkryminowany artykuł został zmieszczony na portalu internetowym Gazeta.Pl oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej i w  bezpłatnej gazecie METRO.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości jako oczywiście bezzasadną apelację pozwanej spółki AGORA S.A. od Wyroku Sądu I Instancji z dnia 14 sierpnia 2012 r. o sygn. akt XXIV C 88/10.

Tym samym Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie stał się prawomocny i podlegający wykonaniu.

W prawomocnym Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie pozwana spółka AGORA S.A. została zobowiązana do:

1. opublikowania i utrzymywania przez 14 dni - na własny koszt na głównej stronie portalu internetowego Gazeta.Pl treści oświadczenia, w którym spółka AGORA odwołuje stawiane zarzuty oraz przeprasza za sformułowania niemające żadnych podstaw;

2. jednorazowego opublikowania na własny koszt treści przeprosin na pierwszej stronie bezpłatnej gazety codziennej METRO;

3. wypłaty kwoty 10.000, - zł. tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda;

4. zwrotu kosztów procesu;

5. wypłaty kwoty 1.250, - zł. ma rzecz Skarbu Państwa.Spółka AGORA S.A. winna wykonać prawomocny Wyrok  Sądu w ciągu 7 dni, licząc od daty uprawomocnienia się tj. 23 bm.

Na wypadek niewywiązania się przez spółkę AGORA z nałożonych przez Sąd obowiązków w terminie, Sąd Okręgowy w Warszawie umocował powoda Piotra Woyciechowskiego do wykonania postanowień Wyroku w imieniu i na koszt pozwanej spółki AGORA.


Piotr Woyciechowski