TYLKO U NAS. Całość uchwały Parlamentu Węgier w odpowiedzi Parlamentowi Europejskiemu. "Po czterdziestu latach przeżytych za żelazną kurtyną mamy dosyć dyktatów!"

fot. fidesz.hu
fot. fidesz.hu

Tekst uchwały Parlamentu Węgier z 5 lipca 2013 w odpowiedzi na uchwałę PE o przyjęciu tzw Raportu Tavaresa. "O przynależnym Węgrom prawie do równego traktowania."

1. My, Węgrzy, przed ponad tysiącem lat, poprzez założenie państwa i przyjęcie chrztu weszliśmy do rodziny europejskich narodów.

My, Węgrzy, wiele razy stawaliśmy w obronie europejskich wartości. Był czas, gdy naszą krwią broniliśmy tych wartości przed agresjami z zewnątrz. W 1956 chwyciliśmy za broń przeciw komunistycznej dyktaturze. W 1989 burzeniem żelaznej kurtyny przyczyniliśmy się do ponownego zjednoczenia Europy.

My, Węgrzy, z naszej wolnej woli wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Uczyniliśmy to w tej nadziei, że przystępujemy do wspólnoty stojącej na fundamencie prawa, sprawiedliwości i wolności.

My, Węgrzy, nie chcemy więcej takiej Europy, w której wolność jest ograniczana a nie realizowana. Nie chcemy więcej takiej Europy, w której silniejszy nadużywa władzy, w której naruszana jest suwerenność narodów i w której tylko mniejszy musi szanować większego.

Po czterdziestu latach przeżytych za żelazną kurtyną mamy dosyć dyktatów.

My, Węgrzy, zawsze z szacunkiem podchodziliśmy do sytuacji, gdy uprawnione do tego instytucje Unii Europejskiej proponowały dialog i zawsze byliśmy gotowi do wypracowanych w duchu racjonalności porozumień.

Dlatego też mamy prawo oczekiwać od instytucji Unii Europejskiej przynależnych Węgrom szacunku oraz równego traktowania.

Oczekujemy od Unii Europejskiej, by szanowała wszystkie nasze prawa, które nam się przynależą również po przystąpieniu, tak samo, jak każdego kraju członkowskiego.

Węgierskie Zgromadzenie Krajowe/ Narodowe daje wyraz swemu zdziwieniu, że Parlament Europejski uchwalił rezolucję, do której nie ma prawa i przez to Parlament Europejski przekracza zakres swych uprawnień. Arbitralnie wyznacza wymagania, arbitralnie wprowadza nowe procesy/ mechanizmy i kreuje nowe instytucje, poprzez które narusza gwarantowaną w unijnym traktacie podstawowym suwerenność Węgier. Tym samym Parlament Europejski sprzeciwia się wartościom europejskim i wprowadza Unię Europejską na niebezpieczną drogę.

Powodem dalszego zaniepokojenia jest to, że za krzywdzącym Węgry nadużyciem władzy kryją się handlowe interesy. Węgry zmniejszają ceny energii używanej przez węgierskie rodziny. To może naruszać interesy wielu dużych firm europejskich, które za pomocą sytuacji monopolu przez długie lata wypracowywały dodatkowe zyski na Węgrzech. Nie do przyjęcia jest, że Parlament Europejski w interesie tych firm próbuje wywierać nacisk na naszą ojczyznę.

Węgierskie Zgromadzenie Narodowe patrząc na całą Europę uważa za niebezpieczne, jeśli w Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń realizowane będą interesy grup biznesowych, mogąc zmieniać zasady zapisane w traktacie podstawowym.

W dniu dzisiejszym przyjmujemy uchwałę mającą na celu obronę suwerenności Węgier oraz równość Węgrów wobec prawa w Europie.

Wzywamy Rząd Węgier, by nie ulegał naciskowi Unii Europejskiej i nie pozwolił na naruszanie praw Węgier, które gwarantuje Konstytucja państwa oraz by kontynuował politykę, która ułatwia życie węgierskich rodzin.

2. Powyższa uchwała Zgromadzenia Narodowego wchodzi w życie dzień po jej opublikowaniu.

W uzasadnieniu:

(...) Prawo do uchwalania konstytucji państwa we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej przysługuje wyłącznie ustawodawcy narodowemu/ krajowemu. (...).

A zgodnie z art 48, PE nie mógł powołać nowego ciała do badania kryteriów kopenhaskich – zob. niżej, a raport Tavaresa nie ma, bo nie może mieć takiej mocy prawnej.

Zakończenie uzasadnienia:

Przyjęty przez Parlament Europejski tzw. raport Tavaresa nie tylko zawiera nieprawdziwe i obraźliwe poglądy o Węgrzech, ale rażąco narusza prawo wspólnotowe, przenosząc na nieistniejące w traktatach [o Unii i jej funkcjonowaniu] ciało zakres władzy, która nie została przeniesiona na Unię Europejską. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe – biorąc także pod uwagę zasadę pomocniczości - postępując w ramach swojego zakresu władzy, powyższą uchwałą zwraca uwagę węgierskiej i europejskiej opinii publicznej na niepowtarzalnie rażący przykład arbitralnego nadużycia władzy oraz przeciwnego narodowej suwerenności naruszenia wspólnotowego prawa.

tłum. fr. Pawel Cebula ofm conv.

Komentarze

Liczba komentarzy: 0