1 X 2011 byliśmy świadkiem skandalicznego zachowania sędzi Małgorzaty Drewin, która podczas posiedzenia Sądu użyła autorytetu i siły sprawczej tegoż Sądu do dystrybucji kłamstwa, głęboko naruszając tym samym powagę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Poniżej prezentujemy listę kłamstw – powołując się na dosłowne cytaty sędzi Drewin uzasadniającej brak konieczności wszczęcia śledztwa prokuratury w sprawie niedopełniania obowiązków przez Donalda Tuska. Wzywam ministra Jarosława Gowina, aby zapoznał się osobiście z uzasadnieniem sędzi Małgorzaty Drewin i podjął odpowiednie kroki wobec osoby, która reprezentując wymiar sprawiedliwości w Polsce jednocześnie go kompromituje. Orzeczenie sądu które opiera się na kłamstwie to wyraz arogancji i poważna przesłanka do zbadania, czy w Sądzie Rejonowym Warszawa – Śródmieście nie panują zwyczaje podobne jak w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Oto 5 kłamstw sędzi Małgorzaty Drewin:

1) Kłamstwo nr 1

SSR Małgorzata Drewin:

Z obowiązujących w stosunkach z Federacją Rosyjską aktów prawnych Rada Ministrów zaaprobowała wybór Konwencji jako mechanizmu, w oparciu o który strona polska i rosyjska miały badać katastrofę i wyjaśniać jej przyczyny.

Wyimek z oficjalnego stanowiska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dowód w aktach sprawy):

Zgoda na zastosowany przez Federację Rosyjską reżim prawny została udzielona w formie konkludentnej. Nie było odrębnej decyzji Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w tej sprawie.

2) Kłamstwo nr 2

SSR Małgorzata Drewin:

Wybór ten nie miał charakteru „umowy międzynarodowej".

Wyimek z raport MAK, str. 12 (dowód w aktach sprawy):

13 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Państwowej [Władimira Putina],  (...) Na podstawie tegoż Zarządzenia określono, że badanie powinno być prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (dalej Załącznik 13). Ta decyzja została zaaprobowana przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. (…)

3) Kłamstwo nr 3

SSR Małgorzata Drewin:

Wybór Konwencji nie wymagał zastosowania procedur określonych w przepisach ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych.

Wypowiedź członka KBWL prof. M. Żylicza (dowód w aktach sprawy):

Rząd rosyjski zaproponował, a rząd polski zgodził się na zastosowanie w tym celu przepisów załącznika 13 konwencji chicagowskiej, dotyczącego badania wypadków i incydentów lotniczych. Porozumienie było nieformalne, przyjęte w trybie roboczym.

Komentarz S2010: Strona Polska nie wybrała Konwencji a wyłącznie załącznik 13.

4) Kłamstwo nr 4

SSR Małgorzata Drewin:

Ocenie prawnej poddana została również kwestia wyrażenia przez obydwie strony na zastosowanie Konwencji, mimo wojskowego charakteru lotu wykonywanego przez polski statek powietrzny w dniu 10 kwietnia 2010 roku. W takim wypadku Konwencja znajduje zastosowanie na mocy decyzji zainteresowanych państw bez ograniczeń wynikających z prawa wewnętrznego państwa miejsca zdarzenia.

Pismo skierowane 2 lutego 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dowód w aktach sprawy):

Zgodnie z wybranym do badania katastrofy TU-154M przez Prezesa Rady Ministrów załącznikiem 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r., Rzeczpospolita Polska miała prawo do (…).

Komentarz S2010: Strona Polska nie wybrała Konwencji a wyłącznie załącznik 13, wyboru dokonał Premier.

5) Kłamstwo nr 5

SSR Małgorzata Drewin:

W swoim zażaleniu skarżący nie podniósł żadnych nowych, istotnych okoliczności mogących mieć  wpływ na ocenę słuszności podjętego rozstrzygnięcia, a przez to skutkujących uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Komentarz S2010:

Stowarzyszenie w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa zgłosiło dowody z wypowiedzi osób zaangażowanych w sprawę i dokumentów pochodzące z 17 rożnych źródeł w tym wyimki z raportów MAK, informacje Centrum Prasowego KPRM, wypowiedzi członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Rzecznika Prasowego Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego oraz akredytowanego przy MAK. W toku sprawy Stowarzyszenie zgłosiło dodatkowo 5 kolejnych publikacji oraz dwa dowody z przesłuchania świadków. Na posiedzeniu przytoczono fragmenty wspomnień płk. Edmunda Klicha. Ponadto do akt sprawy złożone zostało oficjalne stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w formie odpisu notarialnego. Sąd w uzasadnieniu postanowienia nie odniósł się do żadnego z przytoczonych dowodów.

 

(Kodeks postępowania karnego stanowi:

Art. 424. § 1. Uzasadnienie powinno zawierać:

1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,

Art. 92. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.

W dziale dokumenty na stronie solidarni2010.pl zamieszczamy skany pism procesowych w sprawie. Czytelników zachęcamy do zapoznania się z aktami i wyrobienia sobie własnego zdania o zasadności orzeczenia. Szczególnie zachęcamy do zaznajomienia się z pismami oznaczonymi jako 9,9a,9B).