CZYTAJ: Oto owoce pedagogiki wstydu i kłamstw Grossa: Amerykańska dziennikarka twierdzi, że "Polacy zamordowali miliony Żydów"

AUTOR: Jerzy Nagórski, Łódź

6 czerwca 2012 r.

Do Debbie Schlussel, writedebbie@gmail.com

Stanowczy protest przeciwko Pani blogowi w sprawie niefortunnej wypowiedzi prezydenta Obamy „Polskie obozy śmierci”, z dnia 30 maja 2012 r.

Nawet jako prawnik i absolwent MBA niekoniecznie musi Pani być kompetentna w naukach historycznych. Co więcej, nawet jako członek MENSA (co oznacza poziom IQ sięgający nieba) nie musi Pani być mądra. Pani inteligencja emocjonalna zdaje się w ogóle nie istnieć. Natomiast przyglądając się Pani karierze publicznej można jedynie powiedzieć, że jest Pani sławna i nic poza tym. Ponadto, jest Pani obsesyjnie zalana NIENAWIŚCIĄ w stosunku do Polaków i Polski.

Mogę zrozumieć przerażające doświadczenie Pani rodziny w Polsce podczas II Wojny Światowej. Ale zważywszy na ślepą pasję, z jaką Pani opisuje los dużej ilości członków rodziny, którzy cierpieli wszystko, co najgorsze rzekomo ze strony Polaków i łatwość, z jaką rzuca Pani oskarżenia na cały naród, mocno wątpię, czy kiedykolwiek zadała sobie Pani trud, aby każdy z tych przypadków uczciwie zbadać. Nawet jednak, jeśli wie Pani z niezbitą pewnością, kogo należy winić za mord na członkach Pani rodziny, zawsze pozostanie to jednostkowym losem. Rozciąganie takiego oskarżenia na cały naród polski, jako współpracujący w realizacji Holokaustu jest ewidentnym dowodem, że to właśnie Pani jest owym głupkiem, o którym pisze w kilku miejscach swojego blogu, a nie ci, którzy uznają sformułowanie prezydenta Obamy O „Polskich obozach śmierci” jako historycznie nieprawdziwe i obraźliwe.

Historia nie jest zajęciem dla głupich amatorów. Wymaga ona wielkiego wysiłku, jeśli zamierza się znaleźć prawdziwe (i dobrze udokumentowane) dowody, zebrać wierne relacje, odszukać wiarygodnych ludzi, a nie posiłkować się uprzedzeniami. W szczególności dotyczy to niezwykle delikatnych relacji polsko-żydowskich. Oczywiście nie mam zamiaru twierdzić, że nigdy nie było okropnych zdarzeń, pogromów, zakazów w zakresie praw ludzkich czy wolności zatrudnienia, które dotykały Żydów; ani też, że nigdy nie było antysemityzmu w Polsce. Można było obserwować ponure rzeczy tu i tam. Ale dzielą nas lata świetlne od pomyj, które wylała Pani na Polaków. Jak to się stało, że w Polsce mogło żyć 3 miliony Żydów? Czy zostali siłą zmuszeni do tego przez Polaków. Przeciwnie, przez stulecia Żydzi byli nieustannie wyrzucani z innych europejskich krajów, gdzie cierpieli prawdziwy antysemityzm. W Polsce natomiast zawsze mogli liczyć przynajmniej na pokojowe traktowanie. Przyglądając się choćby XX wiekowi, jak inaczej da się wytłumaczyć znaczące uczestnictwo Żydów jako żołnierzy, nawet oficerów, w Wojsku Polskim po I Wojnie Światowej (wojna z bolszewikami w 1920 roku) i podczas II Wojny Światowej – patrz setki żołnierskich grobów z gwiazdą Dawida na nich na cmentarzu w Monte Cassino. Owszem, w każdym narodzie, w tym i amerykańskim są ludzie i zdarzenia, które należy potępić. Ale daleko odbiega to od oskarżeń, które Pani ośmieliła się rzucić na Polaków. Niczego Pani nie wie i myśli bezsensownie.

Polacy nigdy nie brali udziału w powstaniu, zarządzaniu, utrzymaniu żadnego obozu koncentracyjnego. Wszystkie były zbudowane i prowadzone przez Niemców (nie nazistów, jak Pani uwielbia paplać). Proszę wziąć pod uwagę, że ponad 90% Niemców stanowczo, z własnej woli i bez żadnego przymusu wsparło Hitlera. Wszyscy oni czuli się niesłychanie dumni zabijając Żydów. Nie była to jedynie kwestia wykonywania rozkazów. Oni to naprawdę lubili. Propaganda Hitlera okazała się niezwykle skuteczna, nawet jeśli dotyczyło to narodu, który współtworzył kulturę europejską. Jako rzekoma konserwatystka powinna Pani być bardziej pesymistyczna oceniając naturę ludzką, ale bez upokarzania wyłącznie Polaków. Owszem, niektórzy Polacy byli mordercami, inni korzystali z okazji zagarnięcia żydowskiego mienia, które zostali zmuszeni porzucić. Czy wykonała Pani jednak kiedykolwiek najmniejszy trud przeprowadzenia rzetelnych badań, choćby w celu policzenia udziału takich przypadków w stosunku do całej populacji Polaków? Niemożliwe, to przekracza Pani poziom głupoty, uprzedzeń i nienawiści wobec Polaków, będąc zarazem pod przemożnym wpływem niektórych innych głupków, jak na przykład Jana Tomasza Grossa, którzy podobnie do Pani nienawidzą Polaków, bez względu na fakty. Z drugiej strony, czy zanotowała Pani kiedykolwiek, że więcej niż 6 tysięcy Polaków otrzymało nagrodę Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, która jest przyznawana przez Yad Vashem tym, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu. Udział Polaków w populacji laureatów tej nagrody sięga połowy. Tak więc Jan Karski nie był jedynym sprawiedliwym. Proszę również wziąć pod uwagę nieuchronność kary śmierci nie tylko dla tych, którzy zdołali ukryć Żydów, ale również za ofiarowanie im kromki chleba. A jeśli już koniecznie chce Pani znaleźć winnego za antysemityzm, proszę zwrócić uwagę na Roosevelta (byłego prezydenta Pani kraju) lub Winstona Churchila, którzy obaj odmówili wysłuchania wspomnianego Jana Karskiego, gdy chciał im opowiedzieć o Holokauście, który dział się w Polsce.

Można prawdopodobnie znaleźć więcej powodów, dlaczego Niemcy (powtarzam – nie tylko naziści) wybudowali tak wiele obozów śmierci w Polsce. Jeden jest oczywisty – Polska leży w samym środku Europy, dokąd i skąd są najkrótsze odległości zarówno z Zachodu, ze Wschodu, z Północy i z Południa. Czy nie widzi Pani tego na mapie? Innym powodem jest dalekosiężny cel Niemców, jakim była eksterminacja wszystkich narodów – najpierw Żydów, których uważali za bezużytecznych, takich jak Słowianie, Cyganie (podpadające według nich pod kategorię podludzi) lub za wrogich – jak chrześcijanie, księża.

Podsumowując, w najmniejszej mierze nie mam nadziei, że kiedykolwiek Pani zmądrzeje i przeprosi za szkody, które Pani wyrządziła Polakom i Polsce, niemniej jednak zdecydowanie sprzeciwię się, jeśli kiedykolwiek w przyszłości wypowie się Pani na tematy polskie. Proszę zajmować się do woli swoimi muzułmanami.

 

June, 6th, 2012

To Debbie Schlussel

Strong protest against your blog on Mr. Obama’s “Polish Death Camps” wording, as of May, 30th, 2012

Even as an attorney and MBA graduate you don’t necessarily have to be competent in history science. The more so even as a MENSA member (that means your IQ is skyrocketing) you also don’t have to be wise. Your emotional intelligence seems not to exist at all. While looking into your public career, one can only say that you are just famous, and nothing more. Plus, you are overwhelmed and obsessed by HATRED against Poles and Poland.

I can understand your family’s terrific experience in Poland during the WWII. But bearing in mind your blind passion when you are mentioning a great number of your family members who suffered all the worst, allegedly from Poles and easiness you throw the accusations at the nation, I strongly doubt whether you’ve ever put enough effort in honest investigation of each case. Even if you know for sure who is to be blamed for slaughtering your family, it’s only a particular fate. Extending such accusation over the entire Polish nation as being complicit in Holocaust is an evident proof that you are the moron, whom you are referring to on several occasions and not those who also consider Mr. Obama’s wording “Polish death camps” as historically untrue and insulting.

History science is not something for stupid amateurs. It requires extreme effort to be made while endeavoring to find real (and well documented) evidences, gather reliable stories, seek for trustworthy people, instead of prejudices. Especially, when it comes to extremely delicate relationship between Poles and Jews. Of course, I am not to say there’ve never been ugly events, pogroms, bans on civil rights and freedom to work being imposed on Jews; also that there’ve never been anti-Semitism in Poland. All of those gloomy things were to observed here and there. But there are thousands of light years far from the swill you run on Poles. How come there could had lived 3 million Jews in Poland? Were they forced to come in by the Poles? Opposite, over centuries Jews usually were kept being expelled from another European countries, where they suffered genuine anti-Semitism. And in Poland they could had counted on at least peaceful treatment. Looking only at XX century, how one could otherwise explain a essential participation of Jews as soldiers, even officers, in the Polish army after WWI (war with Bolsheviks in 1920) and during WWII – see hundreds of Jewish graves with David star on in Monte Cassino cemetary, Italy. Yes, in every nation, American included there are people and incidents that need to be condemned. But this is drastically different from the accusations you dare to cast at Poles. You know nothing and think unreasonably.

Poles never facilitated erecting, managing, maintaining of any concentration camp. All of them were made and run by Germans (not Nazis as you love to prattle). Bear in mind that more than 90% of Germans strongly and willingly, without any coercion, supported Mr. Hitler. They all felt extremely proud in killing Jews. And this was not only a matter of executing orders. They really liked doing it very much. Hitler’s propaganda was extremely effective even within the nation that co-created European culture. As a would-be conservative you should be much more pessimistic about human nature, without humiliating just Poles. Yes, some Poles were also murderes and took advantage over Jewish properties once they were forcibly abandoned. However, have you ever made the slightest effort to do reliable research in order to count their share in Polish population? No way, its beyond your stupidity, prejudice and hatred against Poles, under overwhelming influence of some other monors, like – for instance - Mr. Jan Tomasz Gross, who also hate Poles, regardless. On the other hand have you ever noticed that more than 6 thousand Poles have been granted by Yad Vashem with Righteous Among the Nations Award, which was given to those who saved Jews during Holocaust. The population of Poles amounts to almost half of all of the grantees. So, it was not only Mr. Jan Karski. Also, take into account that death penalty was inevitable not only for those whose managed to hide Jews but also for offering them a small piece of bread. If you necessarily want to blame somebody for anti-Semitism do it against Mr. Roosevelt (your former president) or Mr. Winston Churchill, who both didn’t want to hear from said Mr. Karski about Holocaust that was brought about in Poland.

There were probably more reasons why Germans (I repeat – not only Nazis) built so many death camps in Poland. But one is obvious – Poland is located in the very middle of Europe where there is relatively shortest or even distance to and from the West and the East, the South and the North. Cannot you see it on the map? Another reason being related to German’s far-reaching aim which was to exterminate all the nationalities - Jews first, they considered useless such as Slavians, Gypsies (general category of sub-human) or hostile like Christians, priests.

To summarize I have no hope whatsoever that you never ever will get wiser and apologize for the harm you’ve done to Poles and Poland but I strongly oppose if you ever take any stand on Polish affairs in the future. Play only with your Muslims, at will.