Komu NASK chciał oddać domeny Polska.pl i Poland.pl? Oferty wysłano m. in. do Springera, Bauera, Polska Presse...

Poniżej ujawniam skany korespondencji pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych , Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Dyrektorem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, dotyczącej zarządzania domenami www.poland.pl i www.polska.pl.

Z tych dokumentów wynika, iż domeny które powinny być użyte do promowania Polski w kraju i za granicą są wydzierżawione spółce Agora S.A. i nawet Minister Sikorski zauważył, że oddanie domeny w prywatne ręce wraz z prawem zarządzania treścią i kampaniami reklamowymi, jest nie do zaakceptowania i wbrew interesom Państwa.

Pragnę jednocześnie Państwa poinformować, iż dzisiaj (24.05.2012r) odbędzie się konferencja prasowa z moim udziałem, na której zapytam się Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  o dalszy los tych domen.

21 kwietnia 2011 r:

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych do Pani Barbary Kudryckiej  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

By rozwiązać ten problem i zadbać o odpowiedni wizerunek Polski, w kontekście polskiego Przewodnictwa w Radzie UE oraz UEFA EURO2012, proszę Panią Minister (NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) o wsparcie w doprowadzeniu do połączenia wyżej opisanych domen internetowych tak aby domena Poland.pl kierowała internautów bezpośrednio do portalu Poland.gov.pl

Poland.pl to portal o grafice dalekiej od współczesnych trendów i nieatrakcyjnej formie prezentacji treści.

 

10 maja 2011r.

Pan Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, do Pani Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

W zeszłorocznych rozmowach z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiciele NASK wyraźnie podkreślali korzyści, jakie nieść może dla promocji Polski automatyczne przekierowanie ruchu w Internecie z domeny www.poland.pl na rządowy portal www.poland.gov.pl. Informacja ta została przekazana w odpowiedzi na stanowisko przedstawiciela Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z tego źródła kierownictwo NASK usłyszało, że resort dyplomacji nie jest zainteresowany rozwojem portalu www.poland.pl. gdyż posiada własny portal, tj. www.poland.gov.pl.

Dodatkowo w trakcie spotkań z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych NASK zadeklarował gotowość pokrycia w całości kosztów zorganizowania w ramach projektu serii trzech konferencji o zasięgu międzynarodowym. Zaplanowano je podczas prezydencji Polski w UE w Nowym Jorku, Tel Awiwie i Warszawie, a ich tematyka miała być ściśle związana z celem zadania „Promocja wiedzy o Polsce - 2010", czyli upowszechnianiem wśród społeczeństw obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii. Ku naszemu zdumieniu pomysł został odrzucony razem z całym projektem.

Inicjatywy przedłożone Ministerstwu Spraw Zagranicznych były efektem owocnej współpracy NASK z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, która od wielu lat udostępnia swe zasoby portalowi Poland.pl i Polska.pl w celu prezentacji w zdigitalizowanej formie internautom polsko- i anglojęzycznym.

Wobec braku zainteresowania administracji publicznej możliwością zdyskontowania popularności domen Poland.pl i Polska.pl (rozmowy sondażowe prowadzone były także w Kancelariach Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP), Dyrektor NASK działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 201Q r. (Dz. U. nr 96, póz. 618) o instytutach badawczych postanowił zwrócić się z ofertą partnerstwa w rozwoju portalu dostępnego pod obu domenami do wiodących uczestników krajowego rynku, którzy posiadają stosowny potencjał finansowy i techniczny oraz know how niezbędne do monetyzacji przedsięwzięcia promującego Polskę w Internecie.

 

20 grudnia 2011

Pan Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej do Pana Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych:

Dyskusja jaka rozgorzała, zwłaszcza w Internecie, wokół portali Polska.pl  i Poland.pl, ze względu na swój negatywny wydźwięk i demagogiczne argumenty, ma szkodliwy wpływ nie tylko na wizerunek NASK jako instytutu badawczego, ale także organów administracji państwowej Rzeczypospolitej  Polskiej, z którymi sprawa ta była konsultowana.

 

28 grudnia 2011r:

Pani Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

Jeszcze przed wystąpieniem Pana Ministra w sprawie porządkowania narzędzi internetowych promujących Polskę z 21 kwietnia 201 1 r. dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej kilkakrotnie  zwracał siej do MSZ z propozycją wykorzystania na rzecz promocji naszego kraju możliwości związanych z wysokim pozycjonowaniem w wyszukiwarkach internetowych portali www.polaka.pl i poland.pl. Wówczas resort spraw zagranicznych nie wyraził zainteresowania współpracą, mimo oferty NASK, przewidującej nieodpłatne wyposażenie przyszłej sieci w rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo teleinformatyczne, w tym ochronę przed atakami cybernetycznymi.

NASK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się z ofertą partnerstwa w rozwoju portali dostępnych pod obu domenami do wiodących uczestników krajowego rynku. Jedyną ofertę zgodną z postanowieniami obowiązującej procedury wyboru ofert złożyła Agora S. A-,  z którą po kilkumiesięcznych negocjacjach została zawarta umowa.9 stycznia 2012r.

Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, do Pani Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Wprowadzono Panią w błąd, jakoby „dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej kilkakrotnie zwracał się do MSZ z propozycją wykorzystania na rzecz promocji naszego kraju możliwości związanych z wysokim pozycjonowaniem w wyszukiwarkach internetowych portali www.polska.pl i www.poland.pl.". Tym samym nieprawdą jest, by „resort spraw zagranicznych nie wyraził zainteresowania współpracą*. Odwrotnie, jedyne spotkanie w tej sprawie odbyło się w 2010 roku z inicjatywy MSZ. Przedstawiciele Wydziału Portali Internetowych MSZ spotkali się z p. dyr. Marcinem Bochenkiem z NASK i przedstawili mu propozycje zagospodarowania przez MSZ i rozwoju tych domen. Reakcją na brak odpowiedzi ze strony NASK było moje pismo do Pani Minister z 21 kwietnia 2011 r. Na to, jak Pani Minister zapewne pamięta, bo przekazała mi jego pismo, dyr. NASK Michał Chrzanowski odpowiedział negatywnie, pisząc o zwróceniu się do spółek komercyjnych w celu „monetaryzacli przedsięwzięcia".

Z mojej wiedzy wynika, że NASK nie zgłosił się do MSZ z żadną propozycją wykorzystania tych domen, a nasze prośby nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią. Jeśli NASK lub Pani Minister dysponują korespondencją z MSZ potwierdzającą, że w istocie NASK zgłaszał nam propozycje, chętnie się z nią zapoznam.

Sprawa domen www.polska.pl i www.poland.pl od kilku tygodni bulwersuje opinię publiczną. W mojej ocenie oddanie ich w dzierżawę prywatnej spółce (abonentem domen polska.pl i poland.pl od dnia 2.12.2011 według wskazania katalogu DNS/WHOIS jest spółka Agora SA, co oznacza pełną władzę nad domeną, wraz z prawem zarządzania treścią i kampaniami reklamowymi, jest nie do zaakceptowania i wbrew interesom Państwa.

Proponuję więc, by tą drogą, z moim i Pani Minister pełnomocnictwem, doprowadzić do satysfakcjonującego wszystkich i korzystnego dla Państwa Polskiego rozwiązania. W moim najgłębszym przekonaniu powinno się ono opierać na dwóch zasadach: 1. przekazania faktycznej l merytorycznej kontroli nad domenami www.polska.pl l www.poland.pl organom Państwa, najlepiej MSZ i 2. skutecznego zadbania o dobre imię MNISW,  MSZ oraz NASK w całej sprawie. W tym kontekście naturalnie zgadzam się z Panią Minister, że korzystne byłoby „uspójnienie komunikacji" i .pełne wiarygodne informowanie opinii publicznej". Korzystne wyjście z obecnej sytuacji powinno stać się wspólnym sukcesem MNiSK, MSZ i NASK.

Jednocześnie deklaruję, że MSZ jest gotowy do połączenia portali www.poland.gov.pl i www.polska.gov.pl z domenami www.polska.pl i www.poland.pl i ich rozwój w taki sposób, że adresami wiodącymi byłyby te ostatnie.

 

17 stycznia 2012r.

Pani Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

Umowa zawarta pomiędzy Naukowa i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) a Agora S.A. przewiduje stały nadzór NASK nad treściami zawartymi na stronach internetowych www.polska.pl i www.poland.pl jak również zakłada że w przypadku złamania postanowień umowy, NASK ma prawo niezwłocznie rozwiązać umowę. Postanowienia umowy zobowiązują dzierżawcę do zamieszczania treści promocyjnych i popularyzujących nasz kraj. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, proponuję zawarcie porozumienia pomiędzy NASK a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na mocy którego Ministerstwo aktywnie uczestniczyłoby w monitoringu treści zawartych na wyżej wymienionych stronach internetowych, tak by zapewnić realizację celu dla którego strony internetowe, zgodnie z umową, mają być utrzymywane. Wsparcie MSZ w monitoringu zawartości stron internetowych stanowiłoby istotną formę kontroli nad zawartością domen a równocześnie pozwoliłoby na realizację polityki promocji Polski poprzez domeny www.polska.pl i www.poland.pl w ramach obowiązującej umowy z Agorą S. A. Zapewniam, że dyrekcja NASK jest gotowa do prowadzenia bieżącej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w tej sprawie.

Powodem zawarcia przez NASK umowy dzierżawy z Agorą na prowadzenie stron Poland.pl, Polska.pl było dotychczas niesatysfakcjonujące prowadzenie tych domen przez zespół pracowników NASK.

 

3 lutego 2012r.

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych do Pani Barbary Kudryckiej  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Podtrzymuję wielokrotnie wyrażaną opinię, że domeny internetowe www.polska.pl i www.poland.pl powinny znajdować się pod kontrolą organów państwa, istotnie pomagać w realizacji celów promocyjnych Polski, najlepiej, jak deklarowałem, poprzez połączenie z domenami www.polska.gov.pl i www.poland.gov.pl, zarządzanymi i rozwijanymi przez MSZ. Dlatego nie mogę zaakceptować propozycji, by rola Państwa, w tym wypadku MSZ, sprowadzała się jedynie do „wsparcia MSZ w monitoringu zawartości stron internetowych" www.polska.pl i www.poland.pl przez NASK, który strony te wydzierżawił Agorze S.A.

 

13 lutego 2012 r.

Pani Barbara Kudrycka  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie portali internetowych www.polska.pl i www.poland.pl w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lutego 2012 r., deklaruję, że zarówno Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego zapewnią wprzęgnięcie wyżej wymienionych stron internetowych do realizacji celów promocyjnych Polski. Wyrażam przy tym nadzieję, że rozwój portali zapewni korzyści dla państwa polskiego.

Autor

Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj!
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...