Komu NASK chciał oddać domeny Polska.pl i Poland.pl? Oferty wysłano m. in. do Springera, Bauera, Polska Presse...

Poniżej ujawniam skany korespondencji pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych , Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Dyrektorem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, dotyczącej zarządzania domenami www.poland.pl i www.polska.pl.

Z tych dokumentów wynika, iż domeny które powinny być użyte do promowania Polski w kraju i za granicą są wydzierżawione spółce Agora S.A. i nawet Minister Sikorski zauważył, że oddanie domeny w prywatne ręce wraz z prawem zarządzania treścią i kampaniami reklamowymi, jest nie do zaakceptowania i wbrew interesom Państwa.

Pragnę jednocześnie Państwa poinformować, iż dzisiaj (24.05.2012r) odbędzie się konferencja prasowa z moim udziałem, na której zapytam się Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  o dalszy los tych domen.

21 kwietnia 2011 r:

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych do Pani Barbary Kudryckiej  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

By rozwiązać ten problem i zadbać o odpowiedni wizerunek Polski, w kontekście polskiego Przewodnictwa w Radzie UE oraz UEFA EURO2012, proszę Panią Minister (NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) o wsparcie w doprowadzeniu do połączenia wyżej opisanych domen internetowych tak aby domena Poland.pl kierowała internautów bezpośrednio do portalu Poland.gov.pl

Poland.pl to portal o grafice dalekiej od współczesnych trendów i nieatrakcyjnej formie prezentacji treści.

 

10 maja 2011r.

Pan Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, do Pani Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

W zeszłorocznych rozmowach z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiciele NASK wyraźnie podkreślali korzyści, jakie nieść może dla promocji Polski automatyczne przekierowanie ruchu w Internecie z domeny www.poland.pl na rządowy portal www.poland.gov.pl. Informacja ta została przekazana w odpowiedzi na stanowisko przedstawiciela Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z tego źródła kierownictwo NASK usłyszało, że resort dyplomacji nie jest zainteresowany rozwojem portalu www.poland.pl. gdyż posiada własny portal, tj. www.poland.gov.pl.

Dodatkowo w trakcie spotkań z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych NASK zadeklarował gotowość pokrycia w całości kosztów zorganizowania w ramach projektu serii trzech konferencji o zasięgu międzynarodowym. Zaplanowano je podczas prezydencji Polski w UE w Nowym Jorku, Tel Awiwie i Warszawie, a ich tematyka miała być ściśle związana z celem zadania „Promocja wiedzy o Polsce - 2010", czyli upowszechnianiem wśród społeczeństw obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii. Ku naszemu zdumieniu pomysł został odrzucony razem z całym projektem.

Inicjatywy przedłożone Ministerstwu Spraw Zagranicznych były efektem owocnej współpracy NASK z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, która od wielu lat udostępnia swe zasoby portalowi Poland.pl i Polska.pl w celu prezentacji w zdigitalizowanej formie internautom polsko- i anglojęzycznym.

Wobec braku zainteresowania administracji publicznej możliwością zdyskontowania popularności domen Poland.pl i Polska.pl (rozmowy sondażowe prowadzone były także w Kancelariach Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP), Dyrektor NASK działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 201Q r. (Dz. U. nr 96, póz. 618) o instytutach badawczych postanowił zwrócić się z ofertą partnerstwa w rozwoju portalu dostępnego pod obu domenami do wiodących uczestników krajowego rynku, którzy posiadają stosowny potencjał finansowy i techniczny oraz know how niezbędne do monetyzacji przedsięwzięcia promującego Polskę w Internecie.

 

20 grudnia 2011

Pan Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej do Pana Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych:

Dyskusja jaka rozgorzała, zwłaszcza w Internecie, wokół portali Polska.pl  i Poland.pl, ze względu na swój negatywny wydźwięk i demagogiczne argumenty, ma szkodliwy wpływ nie tylko na wizerunek NASK jako instytutu badawczego, ale także organów administracji państwowej Rzeczypospolitej  Polskiej, z którymi sprawa ta była konsultowana.

 

28 grudnia 2011r:

Pani Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

Jeszcze przed wystąpieniem Pana Ministra w sprawie porządkowania narzędzi internetowych promujących Polskę z 21 kwietnia 201 1 r. dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej kilkakrotnie  zwracał siej do MSZ z propozycją wykorzystania na rzecz promocji naszego kraju możliwości związanych z wysokim pozycjonowaniem w wyszukiwarkach internetowych portali www.polaka.pl i poland.pl. Wówczas resort spraw zagranicznych nie wyraził zainteresowania współpracą, mimo oferty NASK, przewidującej nieodpłatne wyposażenie przyszłej sieci w rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo teleinformatyczne, w tym ochronę przed atakami cybernetycznymi.

NASK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrócił się z ofertą partnerstwa w rozwoju portali dostępnych pod obu domenami do wiodących uczestników krajowego rynku. Jedyną ofertę zgodną z postanowieniami obowiązującej procedury wyboru ofert złożyła Agora S. A-,  z którą po kilkumiesięcznych negocjacjach została zawarta umowa.9 stycznia 2012r.

Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, do Pani Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Wprowadzono Panią w błąd, jakoby „dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej kilkakrotnie zwracał się do MSZ z propozycją wykorzystania na rzecz promocji naszego kraju możliwości związanych z wysokim pozycjonowaniem w wyszukiwarkach internetowych portali www.polska.pl i www.poland.pl.". Tym samym nieprawdą jest, by „resort spraw zagranicznych nie wyraził zainteresowania współpracą*. Odwrotnie, jedyne spotkanie w tej sprawie odbyło się w 2010 roku z inicjatywy MSZ. Przedstawiciele Wydziału Portali Internetowych MSZ spotkali się z p. dyr. Marcinem Bochenkiem z NASK i przedstawili mu propozycje zagospodarowania przez MSZ i rozwoju tych domen. Reakcją na brak odpowiedzi ze strony NASK było moje pismo do Pani Minister z 21 kwietnia 2011 r. Na to, jak Pani Minister zapewne pamięta, bo przekazała mi jego pismo, dyr. NASK Michał Chrzanowski odpowiedział negatywnie, pisząc o zwróceniu się do spółek komercyjnych w celu „monetaryzacli przedsięwzięcia".

Z mojej wiedzy wynika, że NASK nie zgłosił się do MSZ z żadną propozycją wykorzystania tych domen, a nasze prośby nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią. Jeśli NASK lub Pani Minister dysponują korespondencją z MSZ potwierdzającą, że w istocie NASK zgłaszał nam propozycje, chętnie się z nią zapoznam.

Sprawa domen www.polska.pl i www.poland.pl od kilku tygodni bulwersuje opinię publiczną. W mojej ocenie oddanie ich w dzierżawę prywatnej spółce (abonentem domen polska.pl i poland.pl od dnia 2.12.2011 według wskazania katalogu DNS/WHOIS jest spółka Agora SA, co oznacza pełną władzę nad domeną, wraz z prawem zarządzania treścią i kampaniami reklamowymi, jest nie do zaakceptowania i wbrew interesom Państwa.

Proponuję więc, by tą drogą, z moim i Pani Minister pełnomocnictwem, doprowadzić do satysfakcjonującego wszystkich i korzystnego dla Państwa Polskiego rozwiązania. W moim najgłębszym przekonaniu powinno się ono opierać na dwóch zasadach: 1. przekazania faktycznej l merytorycznej kontroli nad domenami www.polska.pl l www.poland.pl organom Państwa, najlepiej MSZ i 2. skutecznego zadbania o dobre imię MNISW,  MSZ oraz NASK w całej sprawie. W tym kontekście naturalnie zgadzam się z Panią Minister, że korzystne byłoby „uspójnienie komunikacji" i .pełne wiarygodne informowanie opinii publicznej". Korzystne wyjście z obecnej sytuacji powinno stać się wspólnym sukcesem MNiSK, MSZ i NASK.

Jednocześnie deklaruję, że MSZ jest gotowy do połączenia portali www.poland.gov.pl i www.polska.gov.pl z domenami www.polska.pl i www.poland.pl i ich rozwój w taki sposób, że adresami wiodącymi byłyby te ostatnie.

 

17 stycznia 2012r.

Pani Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

Umowa zawarta pomiędzy Naukowa i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) a Agora S.A. przewiduje stały nadzór NASK nad treściami zawartymi na stronach internetowych www.polska.pl i www.poland.pl jak również zakłada że w przypadku złamania postanowień umowy, NASK ma prawo niezwłocznie rozwiązać umowę. Postanowienia umowy zobowiązują dzierżawcę do zamieszczania treści promocyjnych i popularyzujących nasz kraj. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, proponuję zawarcie porozumienia pomiędzy NASK a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na mocy którego Ministerstwo aktywnie uczestniczyłoby w monitoringu treści zawartych na wyżej wymienionych stronach internetowych, tak by zapewnić realizację celu dla którego strony internetowe, zgodnie z umową, mają być utrzymywane. Wsparcie MSZ w monitoringu zawartości stron internetowych stanowiłoby istotną formę kontroli nad zawartością domen a równocześnie pozwoliłoby na realizację polityki promocji Polski poprzez domeny www.polska.pl i www.poland.pl w ramach obowiązującej umowy z Agorą S. A. Zapewniam, że dyrekcja NASK jest gotowa do prowadzenia bieżącej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w tej sprawie.

Powodem zawarcia przez NASK umowy dzierżawy z Agorą na prowadzenie stron Poland.pl, Polska.pl było dotychczas niesatysfakcjonujące prowadzenie tych domen przez zespół pracowników NASK.

 

3 lutego 2012r.

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych do Pani Barbary Kudryckiej  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Podtrzymuję wielokrotnie wyrażaną opinię, że domeny internetowe www.polska.pl i www.poland.pl powinny znajdować się pod kontrolą organów państwa, istotnie pomagać w realizacji celów promocyjnych Polski, najlepiej, jak deklarowałem, poprzez połączenie z domenami www.polska.gov.pl i www.poland.gov.pl, zarządzanymi i rozwijanymi przez MSZ. Dlatego nie mogę zaakceptować propozycji, by rola Państwa, w tym wypadku MSZ, sprowadzała się jedynie do „wsparcia MSZ w monitoringu zawartości stron internetowych" www.polska.pl i www.poland.pl przez NASK, który strony te wydzierżawił Agorze S.A.

 

13 lutego 2012 r.

Pani Barbara Kudrycka  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Pana Radosława Sikorskiego   Ministra Spraw Zagranicznych:

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie portali internetowych www.polska.pl i www.poland.pl w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lutego 2012 r., deklaruję, że zarówno Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego zapewnią wprzęgnięcie wyżej wymienionych stron internetowych do realizacji celów promocyjnych Polski. Wyrażam przy tym nadzieję, że rozwój portali zapewni korzyści dla państwa polskiego.

Autor

Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych