AECR - Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

AECR - Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - w swoich celach opowiada się za radykalną reformą Unii Europejskiej i działa szerząc konserwatywne wartości. Podwaliną działań Sojuszu jest Deklaracja Praska, ustalająca główne zasady realistycznego podejścia do Unii Europejskiej oraz sposoby jej reformy. AECR, funkcjonując zgodnie z zapisami Deklaracji, pomaga swoim partiom członkowskim wewnątrz Unii, identyfikując i zdobywając sojuszników także wśród podobnych partii w innych krajach. Działa przy grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.


DEKLARACJA PRASKA

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej w oparciu o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jednocześnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady:

- Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.

-Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości.

- Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.

- Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.

- Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.

- Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.

- Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych.

- Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.

- Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi.

- Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.

Więcej o AECR tutaj.

 

Autor

e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie!

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...