"Uniemożliwia państwom prowadzenie samodzielnej polityki, nie tylko w zakresie polityki gospodarczej"

PAP
PAP

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zawarcia międzyrządowego paktu fiskalnego

Zebranie Rady Europejskiej 30 stycznia br. ma podjąć decyzje w sprawie zawarcia międzyrządowego paktu fiskalnego. Dotychczasowe projekty tego traktatu, jak też wypowiedzi rządu w tej sprawie budzą głęboki niepokój.

Traktat fiskalny, w intencji jego inicjatorów, ma na celu radykalne ograniczenie suwerenności budżetowej państw strefy euro oraz tych państw posiadających waluty narodowe, które zdecydują się poddać jego rygorom. Określanie  wielkości i struktury wydatków to istota suwerenności, która pozwala narodom na  samodzielne kształtowanie własnej przyszłości. Ograniczenie tej prerogatywy uniemożliwia państwom prowadzenie samodzielnej polityki, nie tylko w zakresie polityki gospodarczej. Projekt traktatu przewiduje bowiem ograniczenie wysokości deficytu strukturalnego do poziomu 0,5% PKB, a jeżeli zadłużenie przekroczy 60% PKB, to pod rygorem unijnych kar finansowych sygnatariusze tego traktatu będą zobowiązani do redukcji zadłużenia w wysokości 1/20 zadłużenia rocznie. Traktat ten, nie rozróżnia deficytu i zadłużenia powodowanego konsumpcją od zadłużenia i deficytu powodowanego inwestycjami infrastrukturalnymi podnoszącymi produktywność gospodarki. Zrównanie obu kategorii zadłużenia prowadzić będzie do petryfikacji obecnej struktury gospodarczej uniemożliwiającej krajom rozwijającym się wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego z krajami bardziej rozwiniętymi. Jest to szczególne zagrożenie dla Polski, państwa, które nie jest w stanie  wybudować infrastruktury, koniecznej dla naszego rozwoju, w oparciu jedynie o wpływy podatkowe.

Podjecie zobowiązań traktatowych, nawet jeżeli Polska i inne kraje z poza strefy euro miałyby zagwarantowane uczestniczenie w dorocznych spotkaniach strefy euro, nie rekompensuje zagrożeń dla naszej gospodarczej przyszłości, jakie zagrażają w wyniku zastosowania wymogów tego paktu. Dlatego wzywamy rząd do wycofania się ze zobowiązań dotyczących ewentualnej akceptacji tego paktu. Wzywamy także rząd i Narodowy Bank Polski do wycofania się z projektu pożyczki MFW mającemu na celu ratowanie niemieckich i francuskich banków finansujących bankrutujące państwa.

(-) Marek Jurek

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

 

 

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...