Korupcja przy przetargach na gaz łupkowy. ABW zatrzymała urzędników Ministerstwa Środowiska

Odwiert gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. Fot. Wikipedia, Karol Karolus
Odwiert gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. Fot. Wikipedia, Karol Karolus

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała siedem osób w sprawie korupcji przy koncesjach na gaz łupkowy. Według RMF FM, wśród zatrzymanych są urzędnicy Ministerstwa Środowiska, a także przedstawiciele firm starających się o koncesje.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi warszawska Prokuratura Apelacyjna. Prokuraturze pomaga Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się, że urzędnicy Ministerstwa Środowiska mogli być korumpowani przez firmy starające się o koncesje. Ma na to wskazywać zgromadzony materiał dowodowy.

Wszystkie osoby zatrzymano dziś rano. Trwają ich przesłuchania. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów.

Tymczasem "Rzeczpospolita" pisze w serwisie EnergiaNews o tym, że firmy po­szu­ku­ją­ce ga­zu łup­ko­we­go za­mie­rza­ją wy­ko­nać w tym ro­ku mniej od­wier­tów niż planowano. Może to oznaczać, że bez wy­raź­ne­go przy­śpie­sze­nia po­szu­ki­wań, wy­do­by­cie surowca opóź­ni się. W ty­le zo­sta­ją zwłaszcza spół­ki z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa.

Naj­wię­cej - czte­ry odwierty - chce prze­pro­wa­dzić ame­ry­kań­ski Che­vron oraz wło­skie Eni. Trzy ma wy­ko­nać In­dia­na In­ve­st­ments, a dwa – Ma­ra­thon Oil Po­land. Po­zo­sta­łe spół­ki, czy­li Exxon­Mo­bil, Va­bush Ener­gy, Ta­li­sman, Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two oraz Or­len Upstre­am de­kla­ru­ją na ra­zie wy­ko­na­nie tyl­ko po jed­nym no­wym od­wier­cie.

Te pla­ny to - jak czytamy na EnergiaNews - zde­cy­do­wa­nie za ma­ło, aby zre­ali­zo­wać pla­ny re­sor­tu skar­bu, któ­ry chce, aby licz­ba wy­ko­ny­wa­nych rocz­nie od­wier­tów sys­te­ma­tycz­nie ro­sła, osią­ga­jąc 200 w 2014 r. oraz 1000 w ro­ku 2020.

znp, rmf.fm, rp.pl

Autor

Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj!

Komentarze

Liczba komentarzy: 0