Niechlubny polski rekord. Mamy najdroższe autostrady w Europie. I najbardziej zatłoczone

fot. PAP/Adam Warżawa
fot. PAP/Adam Warżawa

Mamy najdroższe autostrady w Europie – informuje dziennik „Fakt”. Za przejazd trasą Warszawa- Gdńsk  i z powrotem – płacimy więcej niż Słowacy, Austriacy, Czesi, czy Holendrzy za 10 dni korzystania z takich dróg. Nie mówiąc już o Niemcach, którzy nie pobierają za jazdę autostradami żadnych opłat.

Za jeden prze­jazd pol­ską au­to­stra­dą A2 z Ko­ni­na do Świec­ka i z po­wro­tem, czyli 510 ki­lo­me­trów, kie­row­ca płaci tyle samo, ile w Szwaj­ca­rii wy­no­si rocz­na dro­go­wa opła­ta. W są­sied­nich kra­jach jest jesz­cze ta­niej – Sło­wa­cy czy Czesi jeż­dżą swo­imi au­to­stra­da­mi przez 10 dni za ok. 40 zł, a Niem­cy nie płacą w ogóle.

— wylicza Fakt.

I stawia oczywistą, choć bulwersującą tezę: Pol­skie drogi są naj­droż­sze w całej Eu­ro­pie. I wiecz­nie za­kor­ko­wa­ne.

Tymczasem rząd Do­nal­da Tuska chce poprawić sytuację dopiero w …2017 r.

Jak przypomina „Fakt” nie­mal cała Eu­ro­pa jeź­dzi na wi­nie­tach – czyli przed wy­ru­sze­niem w trasę kie­row­ca ku­pu­je spe­cjal­ną na­klej­kę, którą umiesz­cza na szy­bie auta. Jest ona wi­docz­na, więc każdy pa­trol po­li­cji od razu wie, czy sa­mo­chód ma opła­co­ny prze­jazd.

Tymczasem u nas obowiązują – bram­ki, kwit­ki i ko­lej­ki po ho­ry­zont.

Wy­star­czy­ło, że są wa­ka­cje, a korek do bra­mek na A1 pro­wa­dzą­cej nad Bał­tyk cią­gnął się w mi­nio­ny week­end bli­sko 10 km, co dało jakąś go­dzi­nę cze­ka­nia w upale

— przypomina gazeta. I cytuje bezradne tumaczenia Elżbiety Bieńkowskiej, że to: „To szczyt se­zo­nu”, do złudzenia przypominające jej wcześniejsze, zimowe oświadczenie w sprawie opóźnień pociągów, że: „Sorry taki mamy klimat!”.

Czy na­praw­dę nie da się wziąć przy­kła­du z są­sied­nich państw? Bo głów­ną przy­czy­ną za­to­rów jest sys­tem po­bie­ra­nia opłat. Trud­no prze­cież mieć pre­ten­sje do Po­la­ków, że jeż­dżą nad morze. Sorry, są wa­ka­cje – chcia­ło­by się po­wie­dzieć do Bień­kow­skiej.

— konkluduje „Fakt”. I dla porównania podaje ceny za przejazdy w Polsce i innych krajach europejskich:

Polska 66 zł/255 km

Słowacja 40 zł/10 dni

Czechy 47 zł/10 dni

Austria 35 zł/10 dni

Słowenia 63 zł/10 dni

Szwajcaria 137 zł/rok

ansa/ Fakt

——————————————————————————————————

Polecamy wSklepiku.pl:„Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę”.

Książka przedstawia dzieje budowy autostrad na terenie Polski. Autor w przystępny sposób opisuje zastosowane rozwiązania i kolejne etapy powstawania tego typu dróg. Pomocnym dodatkiem są mapy, przedstawiające plany i stan prac w poszczególnych latach.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...