W dniu 11 grudnia 2015r. Komisja Europejska zarejestrowała nową Europejską Inicjatywę Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”.

Oznacza to, że inicjatywa może być kontynuowana 
w treści i w formie, która została zaproponowana przez Komitet Obywatelski we wniosku 
o rejestrację, złożonym 15 października 2015r. Komisja Europejska uznała, że zaproponowane środki, tj. definicja małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą oraz definicja rodziny jako opartej na małżeństwie i/lub pokrewieństwie, wchodzą w zakres kompetencji UE i są zgodne z podstawowymi wartościami UE.

Konieczność przyjęcia takiej definicji, na którą wszystkie Państwa Członkowskie mogłyby się zgodzić, stała się widoczna w kontekście propozycja Komisji (dotyczącej nowego rozporządzenia UE w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych) która została odrzucona przez Państwa Członkowskie. Stało się tak z  uwagi na to, że zaproponowane rozwiązanie zmusiłoby je do nadania mocy prawnej pojęciu „małżeństwa”, które stoi w sprzeczności z ich krajowym porządkiem publicznym.

Inicjatywa obywatelska „Mama, Tata i Dzieci” daje obywatelom państw należących do UE możliwość wypowiedzenia się w kwestii dla nich niezmiernie ważnej. Inicjatorzy Inicjatywy Obywatelskiej uważają, że prawo musi być zgodne z powszechną ludzką rzeczywistością: małżeństwo i rodzina tworzą bezpieczne i stabilne środowisko, w którym dzieci mogą dorastać zarówno z ojcem i matką. Jest to środowisko dla nich najlepsze, a tym samym najlepsze dla społeczeństwa. Potwierdza to m.in. Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka.

Polski Krajowy Komitet Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej stworzyły: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. Komitet zaprasza do kontaktu organizacje i osoby chcące wesprzeć inicjatywę.