W kontekście uchodźców napływających do Europy w tym do Polski, trzeba zauważyć, że ich prawa do azylu zostały ostatnio znacznie poszerzone. Stało się to w kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, podpisanej wbrew licznym protestom przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, tuż przed zakończeniem jego kadencji Udzielaniu azylu ze względu na płeć poświęcony jest art.60, który mówi:

1) Strony przyjmą niezbędne regulacje prawne lub inne rozwiązania aby zapewnić, że przemoc wobec kobiet ze względu na płeć będzie mogła być uznawana za formę prześladowania, w rozumieniu artykułu 1 ustęp A pkt 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. oraz za formę poważnej szkody dającą podstawy do przyznania ochrony uzupełniającej lub dodatkowej.

2) Strony zapewnią, że interpretacja przesłanek przewidzianych w Konwencji będzie uwzględniać kwestie płci oraz że w przypadkach, gdy zostanie ustalone, że obawa przed prześladowaniem ma podstawy w jednej lub wielu z tych przesłanek, wnioskodawcom zostanie udzielony status uchodźcy, zgodnie z mającymi zastosowanie umowami.

3) Strony przyjmą niezbędne regulacje prawne lub inne rozwiązania w celu zapewnienia, aby ustanowić uwzględniające kwestie płci procedury przyjmowania i usługi wsparcia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak również wytyczne dotyczące uwzględniania kwestii płci oraz procedury udzielania statusu uchodźcy uwzględniające kwestie płci, w tym takie procedury ustalania statusu uchodźcy i składania wniosków o ochronę międzynarodową.

Przepisy te rozszerzają możliwości uzyskania ochrony i udzielania statusu uchodźcy. Przeciwnicy wprowadzenia tej kontrowersyjnej konwencji, którzy wskazywali na problemy jakie niosą jej przepisy, nigdy nie uzyskali rzeczowej odpowiedzi na ten temat. Przyjęliśmy konwencję, która umożliwi uchodźcom na powoływanie się na przemoc wobec kobiet jako istotny powód do ich przyjmowania i wsparcia w naszym kraju. Przypadków takich może być bardzo dużo, a ich weryfikowanie będzie niezmiernie trudne jeśli nie niemożliwe.