Czy premier wytłumaczy się z raportu KNF?

Raport Komisji Nadzoru Finansowego o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wzbudził szereg kontrowersji medialnych. Po sprostowaniu wydanym przez Kasę Krajową, jej przedstawiciele zwrócili się listownie do Donalda Tuska o wyjaśnienie przyczyn takiego a nie innego zachowania KNF-u – organu nadzorczego, który podlega właśnie premierowi RP. Przedstawiciele KSKOK przypomnieli też o narzucaniu spółdzielczym kasom nowych regulacji prawnych już w trakcie sporządzania rozliczeń. Regulacji, które musiały wpłynąć, i wpłynęły, na raport KNF.

W imieniu Kasy Krajowej pragniemy złożyć na ręce Pana Premiera jako organu sprawującego nadzór nad Komisją Nadzoru Finansowego […]  zdecydowany protest w związku z opublikowaniem w dniu 6 czerwca 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego „Prezentacji nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w 2012 r.” oraz „Informacji o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w 2012 r.”

Wskazane wyżej dokumenty […] nie tylko nie przedstawiają w sposób rzetelny i obiektywny sytuacji w sektorze kas, lecz zostały opublikowane bez uprzedniego poinformowania o treści tego raportu ani zamiarze jego upublicznienia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Szczególne zdziwienie, a zarazem głębokie zaniepokojenie musi budzić ta okoliczność, że informacje prasowe na temat raportu zaczęły ukazywać się jeszcze przed jego oficjalnym opublikowaniem przez KNF. Co więcej, w niektórych ze wspomnianych materiałów prasowych znalazły się dane i informacje, dotyczące poszczególnych kas, pochodzące najprawdopodobniej z tzw. audytów zewnętrznych, których wyniki miały charakter poufny i zgodnie z ustawą o skok przeznaczone były wyłącznie dla ścisłego, taksatywnie określonego kręgu odbiorców

– czytamy w liście KSKOK do Donalda Tuska.

To fakt, sprzyjające władzy tytuły i dziennikarze, w tym opisywana wcześniej na wPolityce.pl Bianka Mikołajewska z Gazety Wyborczej natychmiast przypuścili na SKOK-i medialny atak. Postawili w nim na wyrwane z kontekstu fragmenty raportu, niejasne doniesienia przedstawicieli administracji państwowej i krytykę misji spółdzielczych kas. Misji realizowanej od ponad 20 lat – wsparcia polskiej tożsamości narodowej i krzewienia tradycyjnych i katolickich wartości.

Tymczasem Krajowa SKOK zwraca uwagę zarówno na błędy merytoryczne rzutujące na wyniki raportu:

W składającej się na raport prezentacji (str. 8), która stała się swoistą instrukcją dla dziennikarzy, stwierdza się co następuje: w portfelu kredytowym dominują kredyty mieszkaniowe, co skutkuje wzrostem ryzyka koncentracji, a także może powodować wzrost ryzyka kredytowego z uwagi na spadek cen nieruchomości. Wskazanie to jest ewidentnym błędem. W portfelu kredytowym SKOK-ów istotną rolę odgrywają pożyczki udzielane członkom kas w celu poprawy warunków mieszkaniowych Pożyczki udzielane w SKOK-ach do października 2012 r. to produkty finansowe z okresem spłaty do 5 lat, nie zaś, jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, do lat 30, a tym samym produkty wolne od wspomnianego w prezentacji ryzyka związanego ze spadkiem cen nieruchomości (inne rodzaje zabezpieczeń).

…jak i odnosi się do aspektów prawnych, które zdecydowały o jego kształcie:

Dane, w oparciu o które raport został sporządzony, nie uwzględniają także korekt, wynikających z interpretacji prawa bilansowego, przekazanej kasom przez Komisję w marcu 2013 r. Do chwili obecnej kasy nie otrzymały zapowiedzianej przez Komisję interpretacji prawa bilansowego, dotyczącej rozliczania prowizji w czasie, która – jak należy się spodziewać - również rzutować będzie na wyniki kas za rok 2012. W niedługim czasie spodziewać się można wydania nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości kas, którego efektem będą kolejne zmiany w wynikach kas za 2012 rok.

Nie można wreszcie nie wspomnieć o tym, że dane, na których oparła się Komisja udostępniając raport o sytuacji w sektorze spółdzielczych kas w 2012 r. bazują na regulacjach dwóch kolejno po sobie wprowadzonych rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK, które z uwagi na zasadnicze zarzuty co do ich konstytucyjności zaskarżone zostały do Trybunału Konstytucyjnego […] warto podkreślić, że opinię o niekonstytucyjności zawartych w nich przepisów podzielił w oficjalnym stanowisku Prokurator Generalny

Przepisy, o których mowa w liście, ustalają zasady odpisów aktualizujących kredyty i pożyczki. Narzucając nowe obowiązki, nie przewidują czasu na przygotowanie się do zmian. Wnioski raportu formułowane są na podstawie przepisów, które nie obowiązywały jeszcze kas w okresie, za który sporządzały one sprawozdania finansowe będące przedmiotem audytu zewnętrznego.

Co ważne, zmiany wprowadzone jak zwykle pod przykrywką troski o członków kas, faktycznie dyskryminuje SKOK-i w stosunku do banków.

[…] mamy do czynienia z faktami, które każą zastanowić się nad przyczynami działań Komisji, które trudno uznać za realizację celów nadzoru […] Wobec powyższego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie wszelkich pozostających w kompetencjach Pana Premiera kroków, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z podejmowanymi przez Komisję działaniami wobec sektora SKOK, […]

– podsumowują przedstawiciele KSKOK. Co na to Donald Tusk?

 

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...