Odrzucenie poprawki wzywającej do ogłoszenia unijnego moratorium na wydobycie gazu niekonwencjonalnego nie jest ani najważniejszym, ani tym bardziej jedynym problemem sprawozdania środowiskowego o łupkach. Raport środowiskowy utrudni życie sektorowi gazu niekonwencjonalnego w Polsce i w UE.

Parlament Europejski przyjął dwa raporty - środowiskowy i przemysłowy - nt. gazu łupkowego. Posłowie konserwatywni w PE, w tym posłowie PiS głosowali przeciwko raportowi środowiskowemu.

Dużo poważniejszym problemem niż czysto teoretyczne moratorium są poszczególne zapisy raportu środowiskowego (Sonika) dotyczące postulowanych zmian w poszczególnych dyrektywach UE. Tym samym odrzucenie poprawki wzywającej do moratorium niewiele zmienia. Sprawozdanie w wersji, jaka wyszła z Komisji Ochrony Środowiska jest nie do przyjęcia ponieważ zawiera zakaz szczelinowania na terenach wydobycia węgla, apeluje o zmianę systemu handlu emisjami w celu obłożenia wydobycia gazu opłatami za emisje CO2, sugeruje, że wydobycie gazu jest sprzeczne z polityką klimatyczną UE. Raport postuluje zmiany w 4 kluczowych dla branży wydobywczej dyrektywach UE. Efekty ewentualnej i prawdopodobnej realizacji zaleceń raportu będą skutkowały podniesieniem kosztów inwestycji aż do granic ich opłacalności w UE. To otwiera drzwi do niekorzystnej legislacji.

EKR złożyła wnioski o głosowanie odrębne w 13 obszarach sprawozdania. Kluczowe dotyczyło § 34 raportu środowiskowego.

Raport przemysłowy (Nikki Tzaveli) jest pozbawiony tego typu kontrowersji, choć jego aktualny kształt jest bardzo, bardzo kompromisowy.

Lista najbardziej problematycznych zapisów raportu o środowiskowych aspektach wydobycia gazu łupkowego w UE:

§ 9 wzywa do reformy polityki klimatycznej, w tym dyrektywy ETS pod kątem gazu łupkowego.

§ 27 postuluje zmiany w obszarze ciężaru dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez inwestora (wbrew rozporządzeniu o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych).

§ 34 wzywa do zakazu rozszczelniania hydraulicznego na terenach kopalnianych i terenach ochrony wody pitnej. Bez związku ze sprawą.

§ 39 wzywa do badań wszystkich oczyszczalni ścieków w UE pod kątem zdolności do uzdatniania płynów frakingowych, uznając jednocześnie, że oczyszczalnie nie są przygotowane do takiego wykorzystania.

§ 44 mówi o "bardzo intensywnych ciągłych wierceniach nowych otworów" w związku z rzekomą niską produktywnością wierceń.

§ 45 wzywa do przesyłania do KE wyjaśnień, jak wydobycie gazu niekonwencjonalnego wpływa na wykonanie narodowych planów redukcji emisji CO2.

§ 48, 56 i 57 podważa zrównoważony i zgodny z polityką ograniczania emisji CO2 charakter gazu. Ten ostatni przywołuje skrajnie niekorzystne modele prof. Howartha, które były wielokrotnie poddane krytyce przez środowisko naukowe (chodzi o 20-letni okres badania emisji gazów cieplarnianych. Nawet panel klimatyczny ONZ używa 100-letniego okresu w swym modelu.).

§ 49 wzywa do wprowadzenie prawnego obowiązku tzw. zielonego spalania (green completion).

§ 59 stawia tezę o rosnących cenach ziemi w związku z planami wydobycia ropy i gazu... w krajach rozwijających się.

§ 61 wyraża zaniepokojenie europejskimi inwestycjami w sektor ropy i gazu w krajach rozwijających się.